Retraite in Noorwegen

Reisvoorwaarden

1. Toepasselijkheid en definities

Op alle met Thrivability retreats gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 1. Thrivability retreats is de organisator van de retreat
 2. “Deelnemer” heeft betrekking op de persoon die een boeking maakt en meedoet aan de retreat
 3. “Overeenkomst” is de verbinding tussen Thrivability retreats en Deelnemer over de geboekte retreat, inclusief deze Algemene Voorwaarden
 4. Thrivability retreats is geregistreerd in Noorwegen. Voor deze algemene voorwaarden geldt het Noorse recht.

2. Omvang van de verplichtingen

 1. De Overeenkomst die met Thrivability retreats gesloten wordt leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 2. Voor zover Thrivability retreats voor een juiste nakoming van zijn verplichtingen afhankelijk is van informatie en/of medewerking van Deelnemer, is hij van die verplichting ontslagen bij het niet tijdig verstrekken/ verlenen ervan.
 3. Als Thrivabiltiy retreats voor de uitvoering van een met Thrivability retreats gesloten Overeenkomst derden inschakelt, is Thrivability retreats gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als Deelnemer dit zou doen als Deelnemer die derden zelf zou selecteren.

 3. Betaling en reissom

 1. Alle door Thrivability retreats opgegeven prijzen zijn per persoon en zijn opgegeven in Euro’s.
 2. Alle door Thrivability retreats opgegeven prijzen zijn exclusief reiskosten van deelnemer naar het land of de locatie waar de Retreat plaatsvindt.
 3. In de door Thrivability retreats opgegeven prijzen zijn niet inbegrepen: reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering en alle andere kosten van persoonlijke aard. Thrivability retreats adviseert het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.
 4. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Thrivability gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op sto-garant.nl.
  Bij elk (reis)aanbod van Thrivability wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Thrivability, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Thrivability niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.
 5. Betaling van de reissom van een Retreat gaat als volgt:
  • Deelnemer heeft de Retreat geboekt en ontvangt van Thrivability retreats een factuur
  • STO Garant stuurt een email naar Deelnemer met gebruikersnaam en wachtwoord
  • Deelnemer betaalt de reissom via de website van STO Garant aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Na betaling is Deelnemer verzekerd van een plek
 6. Na afloop van de Retreat wordt het betaalde bedrag vrijgegeven aan Thrivability retreats.

4. Annulering door Deelnemer

 1. Thrivability retreats adviseert Deelnemer een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Thrivability retreats is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van een dergelijke verzekering.
 2. Annulering dient te worden gedaan via telefoon (zie contactgegevens).
 3. Als Deelnemer besluit zich vrijwillig terug te trekken dan heeft zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering.
  • Bij annulering twee maanden voor aanvang van het programma is de deelnemer 50% van deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering 6 weken voor aanvang van het programma is de deelnemer 75% van deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering 1 maand voor aanvang van het programma is de deelnemer 100% van deelnamekosten verschuldigd.
   Gemaakte reiskosten worden door Thrivability retreats niet vergoed.
 4. Indien Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is het toegestaan dat Deelnemer iemand anders aandraagt die zijn/ haar plek inneemt.

5. Aard van de activiteiten, verantwoordelijkheden en medische disclaimers

 1. De activiteiten die Thrivability retreats aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Deelnemer wordt verzocht te melden bij Thrivability retreats indien hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
 3. Deelnemer draagt gedurende de gehele Retreat zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf/haarzelf.
 4. Een lichamelijke klacht dient voorafgaande aan een Yoga- Qigong of ademsessie altijd gemeld te worden aan Thrivability retreats en eventueel door hem ingehuurde derden. Mogelijk kan de Thrivability retreats en eventueel door hem ingehuurde derden het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat zijn/haar fysieke en mentale gesteldheid en eventueel de meegebrachte uitrusting hem/haar in staat stellen aan de Retreat deel te nemen. Deelnemer ontvangt voor aanvang van de Retreat informatie over de mee te nemen uitrusting, zoals kleding en andere toebehoren.
 6. Wanneer blijkt dat fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid, en/of de meegebrachte uitrusting van de Deelnemer onvoldoende is/zijn om de Retreat te voltooien en daardoor de veiligheid van Deelnemer en/of de veiligheid of gemoedstoestand van andere personen in het gevaar komen, kan Thrivability Retreats besluiten Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.
 7. Deelnemer dient instructies van Thrivability Retreats en door Thrivability Retreats ingeschakelde derden op te volgen voor zijn/haar eigen veiligheid.

6. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Thrivability retreats en eventueel door hem ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan hem en/of aan door hem ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade. Het betreft schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van Deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 2. Voor schade die een direct gevolg is van Thrivability retreats en eventueel door hem ingehuurde derden, is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door Thrivability retreats en eventueel door hem ingehuurde derden.
 3. Thrivability retreats aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis-, ziektekosten- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.
 4. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Thrivability retreats via ons contact formulier. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 5. Wanneer Thrivability retreats gehouden is eventuele schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

7. Annulering of wijzigingen in programmering door Thrivability Retreats

 1. Het minimum aantal deelnemers voor de Thrivability Retreats bedraagt zes. Thrivability Retreats kan besluiten de Overeenkomst op te zeggen indien dit aantal niet gehaald wordt. Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardige Retreat of op restitutie van de reissom. Reeds gemaakte kosten voor reisbagage en/of reiskosten zullen niet worden vergoed.
 2. Thrivability Retreats heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Thrivability Retreats zorgt in dat geval voor een professionele vervanger.
 3. Thrivability Retreats kan de Overeenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die zodanig zijn dat verdere gebondenheid van Thrivability Retreats aan de Overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk aan Deelnemer medegedeeld worden. Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardige Retreat of op restitutie van de reissom of op een gedeelte daarvan indien de Retreat al gestart is.
 4. Thrivability Retreats heeft in geval van overmacht het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden onder andere verstaan pandemie, oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen of hiermee te vergelijken situaties. Reeds gemaakte reiskosten zullen niet worden vergoed.

8. Algemene voorwaarden

 1. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Thrivability Retreats is respectvol naar alle Deelnemers en verwacht dat Deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 2. Voor Thrivability Retreats is het belangrijk respectvol om te gaan met onze aarde. We behandelen de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals ons eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 3. Het maken van foto’s, video of geluidsopnames en gebruik hiervan voor marketingdoeleinden, websites en sociale media is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Thrivability Retreats en de deelnemers.
 4. Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via ons contactformulier.